DENEY HAYVANI YEMİ
DESTEK HİZMETLERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Deney Hayvanı Yemi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2024/831618
1-İdarenin
a) Adı
:
DESTEK HİZMETLERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU
b) Adresi
:
Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No: 5 ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası
:
3125655275 -
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
Deney Hayvanı Yemi
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
20 ton
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Gölbaşı Yerleşkesi (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Binası) Haymana Yolu 6. Km. Gölbaşı/ANKARA
ç) Süresi/teslim tarihi
:
Toplamda 20 ton alınacak deney hayvanı yemi Deney Hayvanları Araştırma Merkezi Birimindeki gereken üretim şartlarına göre hayvan türleri arasında eşit olmayacak şekilde peyderpey talep edilebilecektir. Deney Hayvanları Araştırma Merkezi Biriminin talebine (Faks ve e-posta geçerlidir) binaen istenilen miktarda ve en geç 5 (beş) gün içerisinde yüklenici firma tarafından teslim edilecektir. Yemlerin, Deney Hayvanları Araştırma Merkezi biriminde bulunan depolama alanına taşınma ve istifleme işlemleri yüklenici firma tarafından yapılmalıdır. Yüklenici firma TSE 8604 numaralı standart doğrultusunda taşıma işlemleri gerçekleştirmelidir.
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalanmasından itibaren işe başlanır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
10.07.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Daire Başkanlığı Refik Saydam Yerleşkesi C BLOK TOPLANTI SALONU Sağlık Mahallesi Adnan Saygun Caddesi No:55 Sıhhiye / ANKARA
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın No ILN02053651