LİSANS VE YAZILIM SATIN ALINACAKTIR
BAŞKANLIK HİZMET BİRİMLERİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU
Low-Code Platform Lisansı Alımı ve TİHEK Uygulama Yazılımı Yapılması mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2024/838119
1-İdarenin
a) Adı
:
BAŞKANLIK HİZMET BİRİMLERİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU
b) Adresi
:
Yüksel Caddesi No: 23 06650 Yenişehir ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası
:
3124227800 - 3124227899
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
Low-Code Platform Lisansı Alımı ve TİHEK Uygulama Yazılımı Yapılması
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
1 Adet Low-Code Platform Lisansı Alımı ve TİHEK Uygulama Yazılımı Yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
İdarenin adresi
ç) Süresi/teslim tarihi
:
1-Low-Code Kurumsal Yazılım Geliştirme ve İş Akış Platformunun Kurulması, Merkezi Günlük Kayıt ve Analiz Sistemi Kurulması, Veri Tabanı Yönetim Sisteminin Kurulması - T0+10 GÜN 2-Analiz - T0+40 GÜN 3-E-Başvuru Sistemi - T0+55 GÜN 4-Hukuk Uygulamasının Geliştirilmesi ve Devreye alınması - T0+60 GÜN 5-İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Uygulamasının Geliştirilmesi ve Devreye alınması - T0+75 GÜN 6-Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Uygulamasının Geliştirilmesi ve Devreye alınması - T0+90 GÜN 7-Ulusal Önleme Mekanizması Uygulamasının Geliştirilmesi ve Devreye alınması - T0+110 GÜN 8-Uluslararası İlişkiler Uygulamasının Geliştirilmesi ve Devreye alınması - T0+130 GÜN (T0= Sözleşme Tarihi)
d) İşe başlama tarihi
:
sözleşmenin imzalandığının ertesi günü
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
25.07.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna ait Kocatepe Mah. Yüksel Cad. No:23 Çankaya Ankara adresindeki asma kat toplantı salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Garanti Belgesi
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi
Kalite Yönetim Sistemi Belgesi
4.3.3.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Faaliyet Belgesi
4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Kod Teslim Belgesi
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
1. Yazılım
2. Bilişim Sistemleri Kurulumu
3. Yazılım Platformu Kurulumu
4. Bulut Sistemi ve Sunucu Kurulumu
5. Web Tasarım, Grafik Tasarım ve Web Programlama
6. Sunucu Altyapısı Kurulumu
Yukarıdaki sayılanlardan biri, birkaçı veya tamamının iş deneyim belgesi olarak sunulması yeterlidir. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın No ILN02053198