TIBBİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETİ ALINACAKTIR
DEVLET HASTANESİ -GÖLBAŞI ŞEHİT AHMET ÖZSOY DEVLET HASTANESİ
MR GÖRÜNTÜLEME HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2023/465573
1-İdarenin
a) Adı
:
DEVLET HASTANESİ -GÖLBAŞI ŞEHİT AHMET ÖZSOY DEVLET HASTANESİ
b) Adresi
:
Seğmenler Mahallesi , Cumhuriyet Cd. no:134, Gölbaşı /ANKARA 06830 GÖLBAŞI GÖLBAŞI/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası
:
3124840322 - -
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı
:
MR GÖRÜNTÜLEME HİZMETİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
16.405.200 PUAN MR GÖRÜNTÜLEME HİZMET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
ANKARA GÖLBAŞI ŞEHİT AHMET ÖZSOY DEVLET HASTANESİ
ç) Süresi/teslim tarihi
:
İşe başlama tarihinden itibaren 30(Otuz) aydır
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 gün içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
08.06.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
GÖLBAŞI ŞEHİT AHMET ÖZSOY DEVLET HASTANESİ TOPLANTI SALONU
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler/cihazların hizmet alımlarında aday ve isteklilerin  ihale tarihi itibariyle TİTUBB veya ÜTS’ye kayıtlı olması ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olma şartı aranacaktır.
-Aday ve isteklilerin, teklif edilen ürünün imalatçısı ya da ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda ürünün İmalatçısı veya tedarikçi firmasının bayisi olduğuna dair ihale tarihi itibariyle TiTUBB ya da ÜTS kaydı aranacaktır.
-Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler için TİTUBB/ÜTS sistemine kayıt/bildirim ibrazı istenmemektedir. Bu ürünler için yönetmelikler kapsamında olmadığına dair beyanının sunulması yeterli olacaktır.
-  İstekliler, aşağıda istenen belgeleri e-teklifleri kapsamında yeterlilik bilgisi tablosunda beyan edecekler, ayrıca İdarece istenildiği takdirde belge halinde sunacaklardır.
1- Teklif edilen cihazların yaşı,  üretici firma veya Türkiye Distribütörü tarafından imal tarihi ve seri numarasına ait bilgiler e-teklifte beyan edilecek olup ayrıca İdarece istendiği takdirde belge olarak sunulacaktır. Cihaz yeni üretilecek bir cihaz olması halinde bu durum ayrıca belirtilecektir.
2- Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2022/2 Genelgesi 3.4.1 maddesine göre; hizmet satın alımına karar verilen tetkik ve tedavi maksadıyla kullanılan tıbbi cihazların yaşları sözleşme süresi sonu itibarı ile 15 (onbeş) yaşını geçmeyecektir.
3- Kurulacak cihaz ve sistemlerle ilgili; marka, model, üretim tarihi vb. özellikler  belirtilerek, teknik şartnamenin tüm maddelerine, şartname maddelerinin sırasına göre tek tek Türkçe olarak cevap veren "Şartnameye Uygunluk Belgesi" e- teklifte beyan edilecek, istenildiği takdirde belge halinde idareye sunulacaktır. İdareye sunulacak uygunluk belgesi, firmanın antetli kağıdına yazılmış ve imza konusunda yetkili firma görevlisi tarafından imzalanmış ve onaylanmış olmalıdır. Şartname uygunluk belgesinde verilen cevaplar, firmanın vermiş olduğu orijinal doküman, prospektüs veya katalogların hangi sayfa ve satırında olduğu açıklanarak işaretle belirtilecektir.
4- İstenen cihazlara ait marka ve model bilgisi e-teklifte beyan edilecek olup İdarece istenildiği takdirde cihazlara ilişkin bilgiler; katalog,  veya broşür olarak sunulacaktır.
5-  Cihazların tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği orijinal kullanım, bakım, onarım ve teknik servis için gerekli dokümanları orijinal dilinde veya Türkçe olarak ayrıca basılı olarak yada dijital ortamda (CD, VDV vb.) sunulacaktır. Teknik açıklamalarını yaparken sunulan kataloglar ve teknik datalarda,  tarif edilen hususları net bir şekilde işaretleyerek, ilgili cevabın şartnamedeki numarasını kataloglar ve dokümanlar üzerinde belirteceklerdir. 
- Hizmet alımı kapsamında teklif edilecek cihazlar T.C. Sağlık Bakanlığı 2022/2 Sayılı Genelgesinde belirtilen şartlarda olmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu Kurum/Kuruluşları ve/veya  özel sağlık kurum/kuruluşlarında gerçekleştirilmiş her türlü görüntüleme hizmetleri işi benzer iş olarak kabul edilecektir
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın No ILN01828227