İHALE İLANI
SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1. İdareye İlişkin Bilgiler:
1.1. İdarenin:
a) Adı                                               : Sincan Belediye Başkanlığı
b) Adresi                                           : Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Sincan/Ankara
c) Telefon ve faks numarası            : 4444762/1406 - 3122711272
d) Elektronik posta adresi                : [email protected]
e) İlgili personel                              : Emre FİDAN
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
2. İhalenin Konusu:
2.1. İhalenin konusu; Ankara İli Sincan İlçesi Plevne Mahallesinde (Tapu Sicilinde Sincan Mahallesi) Bulunan 3 adet parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesinin ( a ) fıkrası hükümleri çerçevesinde 05.06.2024 tarihinde saat 15:00-15:30 arasında  Kapalı Teklif Usulü ile satılması.
2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, İhale Tarihi ve Saati:
Sıra
Mahalle
Ada
Parsel
 
Yüzölçümü (m²)
Muhammen Bedel (₺)
 
İhale Tarihi
 
İhale Saati
1
Plevne Mahallesi
251
11
467,00 m²
7.635.450,00₺
05.06.2024
15.00
2
Plevne Mahallesi
251
12
463,00 m²
7.570.050,00₺
05.06.2024
15.15
3
Plevne Mahallesi
251
14
458,00 m²
7.488.300,00₺
05.06.2024
15.30
 İmarDurumu: Değerleme konusu taşınmazlar 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında, 5 kat müsadeli, konut alanı olarak yapılaşma şartlarına haizdir.
3-İhale tarih, saat ve yeri: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların ihalesi, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No:7 2. Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/ANKARA adresinde 05.06.2024 tarihinde saat 15:00-15:30 arasında  yapılacaktır. Teklifler ihale günü ihale saatinden önce en geç saat 12:00 ‘ye kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.
4.İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale teklif zarfı teslim tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.
4.1.İstekli Gerçek Kişi İse:
a) Kanuni ikametgâh belgesi ( Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir. )
b) Noter tasdikli imza beyannamesi,
c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
d) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,
e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.) ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir. )
f) İstekli tarafından ihale şartnamesine uygun olarak hazırlanıp imzalanan teklif mektubu
4.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:
a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,
b) Şirketin imza ve yetki sirküleri ile Ticaret Sicil gazeteleri ve şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi,
c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi ( Yazılı olarak ),
ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.) ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),
d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 
e) İstekli tarafından ihale şartnamesine uygun olarak hazırlanıp imzalanan teklif mektubu                     
5. İhale ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 2000,00 TL olup, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
6. İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.
7. İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.
8. İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.
#ilangovtr Basın No ILN02036513