SERMAYE PİYASASI KURULUNDAN
Konu: Araç Satış İlanı
1)     İhale Konusu Olan İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı:
Sermaye Piyasası Kurulu mülkiyetinde bulunan (1) bir adet araç Sermaye Piyasası Kurulu Bütçe Uygulaması ve Giderlerin Yapılması ile Satış ve Benzeri İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ in 45 inci maddesi uyarınca kapalı teklif açık artırma usulü ile satışa çıkarılmıştır.
2)     İdareye İlişkin Bilgiler
a) İdarenin Adı: Sermaye Piyasası Kurulu - İdari ve Mali İşler Dairesi
b) Adresi: Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı SPK Hizmet Binası No:156, 06530 - Çankaya / ANKARA
c) Telefon numarası: 312 292 90 90
ç) Faks numarası: 312 292 90 00
3)     Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarla Alınacağı:
a)     İhale Dokümanının Görülebileceği Yer: Sermaye Piyasası Kurulu İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Satın Alma Müdürlüğü Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı SPK Hizmet Binası No:156, 06530 - ÇANKAYA / ANKARA
b)    İhale Dokümanının Satın Alınabileceği Yer: Sermaye Piyasası Kurulu İdari ve Mali işler Dairesi Başkanlığı Bütçe ve Muhasebe Müdürlüğü Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı SPK Hizmet Binası No:156, 06530 - ÇANKAYA / ANKARA
c)     İhale Dokümanı Satış Bedeli: 200,00 TL (İki Yüz Türk Lirası)
 4)     İhalenin Tarih, Saati ve Hangi Usulle Yapılacağı, Yeri:
a)     İhale Tarihi: 31.05.2024
b)    İhale Saati: 14:30
c)     İhalenin Usulü: Kapalı Zarf, Açık Artırma
d)    İhalenin yapılacağı Yer: Sermaye Piyasası Kurulu İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı İhale Toplantı Odası Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı SPK Hizmet Binası No:156, 06530 - Çankaya / ANKARA
 5)     Tahmin Edilen Bedel ve Geçici Teminat Miktarı,
 a)     Tahmin Edilen Bedel
SIRA NO
PLAKA NO
MODEL
MARKA/TİPİ
MUHAMMEN
BEDEL (KDV Hariç)
ı
06 SP 134
2009
Audi A8 Long 3.00 TDI (Quattro) 
1.100.000,00 TL
b)    Geçici Teminat Miktarı: İhale konusu işin tahmin edilen bedelinin (muhammen bedel) % 3'ü oranında geçici teminat alınacaktır.
6)     İsteklilerden İstenecek Belgeler:
a)   Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış belge,
b)  Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c)   Tüzel kişilik adına vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi.
d)  Gerçek kişi T.C. kimlik kartı sureti - İkametgâh Belgesi
e)   Gerçek kişi adına vekâleten ihaleye katılma halinde, noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi
f)    Şartname ve eklerinin satın alındığına dair dekont ve/veya satın alındı belgesi
g)   İsteklilerce imzalanmış standart forma uygun araç görme belgesi
h)  Teklif sahibi tarafından her sayfası imzalanmış araç satış şartnamesi
i)    Teklif bedelinin %3 ü oranında geçici teminata ilişkin belge. (Banka Teminat Mektubu verilmesi halinde teyit yazısının ibrazı gerekmektedir.)
j)    Standart forma uygun Teklif Mektubu,
belgelerinin ihale gün ve saatine kadar Sermaye Piyasası Kurulu İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Satın Alma Müdürlüğü Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı SPK Hizmet Binası No:156, 06530 - ÇANKAYA / ANKARA adresinde bulunan İhale Komisyonuna verilmesi veya posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir.
7)     Araç Satış Şartnamesi her gün mesai saatleri içinde Sermaye Piyasası Kurulu İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Satın Alma Müdürlüğü Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı SPK Hizmet Binası No:156, 06530 - ÇANKAYA / ANKARA adresinde görülebilir.
8)     İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Posta ile gönderilecek teklif zarflarında postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
9)     İhale bedeli peşin ödenecek olup, satış bedeli üzerinden Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca KDV alınacaktır.
10)  Araç satışı işi ile ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ile alım satım vb. giderler alıcıya aittir.
11)  Satışı yapılacak olan araç mevcut durumu ile satılacaktır. Araç kullanılabilir durumda olup, araçların bakım onarım masrafları alıcıya aittir. 
#ilangovtr Basın No ILN02032317