BUĞDAY 7 BİN LİRAYI AŞTI!

GÜNDEM, Uncategorized

POLATLI ÇİFTÇİSİNE HİBE DESTEKLERİ ANLATILDI

Bu haber 21 Ocak 2022 saat 8:00 'de eklendi.

Dün Polatlı Ziraat Odası Toplantı Salonu’nda saat 11.00’da başlayan toplantı ile Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden konu uzmanı Ziraat Mühendisi Engin Akarsu tarafından başvuru süresi 10 Ocak tarihinde başlayan Bireysel Sulama Yatırımlarının ve Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin hibelerle desteklenmesiyle ilgili Polatlı çiftçisine bilgi verildi. Bilgilendirme toplantısına Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Ersin Akıl, Polatlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burhanettin Sütçü, Polatlı Ziraat Odası Başkanı Zekai Köseoğlu, Polatlı Soğan Üreticileri Birliği Başkanı İlhami Teke, Polatlı Muhtarlar Derneği Başkanı Adem Köse ve çiftçiler katıldı.

BİREYSEL SULAMA YATIRIMLARININ HİBELERLE DESTEKLENMESİ ANLATILDI

Tarla içi damla sulama, yağmurlama sulama, mikro yağmurlama sulama ve yüzey altı damla sulama sistemi kurulması, Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması, Tamburlu sulama sistemi kurulması, Güneş enerjili sulama sistemi kurulması konularındaki yatırımlarını yüzde 50 hibe ile destekleniyor. Başvurular 10 Ocak – 28 Şubat 2022 tarihleri arasında İl Müdürlüğüne yapılacak. Desteğin detayları bugünkü toplantıda anlatıldı.

YATIRIMLARIN TAMAMLANMA SÜRESİ

Kabul edilen başvurulara ilişkin olarak başvuru sahibi ile il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, Tarla içi damla sulama sistemi kurulması, Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması yatırım konularında 60 gün, Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması, Tamburlu sulama sistemi kurulması, Güneş enerjili sulama sistemi kurulması yatırım konularında ise 90 gün içerisinde, alımı yapılan malzemelerin tarlada montajının tamamlanmış olması gerekir. Süresi içerisinde yatırımcılar tarafından başvuru dosyasında yer alan projeye uygun olarak alımı ve tarlada montajı gerçekleştirilen bireysel sulama sisteminin tespit işlemleri, yatırımcının ödeme talebi tarihi itibarıyla en geç 45 (kırk beş) gün içerisinde il proje yürütme birimince tutanağa (yerinde tespit tutanağı) bağlanır. Süresi içerisinde yatırımcılar tarafından tamamlanmayan veya başvuru dosyasında yer alan projeye uygun olarak alımı ve tarlada montajı gerçekleştirilmeyen bireysel sulama sistemi için, İl Müdürlüğünce bir tutanak ile tespiti yapılarak hibe sözleşmesi tek taraflı olarak fesih edilir.

BAŞVURU SAHİPLERİNDE ARANAN ÖZELLİKLER VE SORUMLULUKLARI

Başvuru Sahiplerinde aranan özellikler ve sorumlulukları Başvuru sahipleri Bakanlık tarafından oluşturulan güncel Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olmalıdır. Her İl için tek bir başvuru yapılabilecek olup, bu başvurular birden fazla parsel ve birden fazla yatırım konusunu içerebilir. Birden fazla parsel için yapılacak başvurularda her bir parsel için ayrı ayrı olmak üzere, Tebliğ ve bu Uygulama Rehberinde belirlenen gerekli proje kriterlerini sağlamalı ve su kaynağına ilişkin gerekli izin belgeleri bulunmalıdır. Her parsel için ayrı proje ve keşif hazırlanacak olup, bu keşifler bir icmal ile birleştirilerek başvuru bütçesi oluşturulacaktır. Ancak, sınırları bitişik parseller için, su kaynağı yeterliliği ve diğer koşulları sağlamak şartı ile tek bir proje ve keşif hazırlanabilir. Başvurular, başvuru yapılan parsellerin bulunduğu İldeki Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğüne yapılacaktır. 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kolektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin belirtilmesi şartı ile tüzel kişilik olarak başvurabilirler. Gerçek kişiler ve yukarıda belirtilen şirketler kendilerine ait arazilerde veya Tarla içi damla sulama sistemi kurulması, Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması yatırım konularında en az üç yıl ve üzeri süreyle, Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması, Tamburlu sulama sistemi kurulması, Güneş enerjili sulama sistemi kurulması yatırım konularında en az 5 yıl ve üzeri süreyle kiralama yaparak başvuru yapabilirler. Kiralama süresi sonu başvuru tarihinden itibaren anılan süreyi kapsamalıdır. Sulama kooperatifleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri, tarım kredi kooperatifleri ve sulama birlikleri de ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin yer alması şartıyla, kendilerine ait arazilerde veya kamu arazilerinden 10 yıl ve üzeri kiralama yaparak tüzel kişilik olarak başvuru yapabilirler. Bu kuruluşlar, başvuruları ile birlikte, onaylanmış ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış en son ana sözleşmelerini vermek zorundadır. Ancak; Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması yatırım konuları ve Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması kapsamında yer alan tesislere ilişkin olarak; başvurusuna ait teknik projelendirme esasları ve arazi büyüklüğü güncel Uygulama Rehberinde belirlenen kriterlere uygun olmayan ve/veya yatırıma konu arazinin mülkiyetine sahip olmayan yatırımcılar, bu yatırım konusuna başvuru yapamaz. Bu fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla kamu arazilerinde 10 yıl ve üzeri kiralama veya tahsis yapılması halinde başvuru yapabilirler. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında, Tarla içi damla sulama sistemi kurulması, Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması yatırım konularında başvuru yapılan yıl dâhil olmak üzere son üç yılda, Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması, Tamburlu sulama sistemi kurulması, Güneş enerjili sulama sistemi kurulması yatırım konularında ise başvuru yapılan yıl dâhil olmak üzere son on yılda daha önce bireysel sulamaya ilişkin hibe desteği alınan yer için başvuru yapılamaz. Ancak, parselin bir kısmı için daha önce hibe desteği alınması halinde parselin kalan kısmı için yukarıdaki şartları sağlamak koşulu ile başvuru yapılabilir. Bu durumda daha önce alınan hibe desteğine ilişkin bilgiler ve bu kapsamda alınan malzemeler proje detayında ve boru yerleşim/makine yerleşim planında belirtilerek her iki projenin uyumluluğu denetlenecektir. Arazi toplulaştırma projesi yapılan yerlerdeki başvurularda, mekânsal veriler dikkate alınarak mükerrer olmadığını ispatlayan belgelerin başvuru dosyasına konulması gerekmektedir. Başvuru sahipleri, projelerinin kabul edilmesi halinde, hibe sözleşmesinde yer alacak hibeye esas mal alım tutarının yüzde 50’si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı, referans fiyat farkını ve toplam mal alım tutarına ait KDV’nin tamamını kendi öz kaynaklarından (başka bir kamu kaynağı kullanmadan) temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar. Mal alımlarının, başvuru dosyasında yer alan projeye uygun olarak yapılması, uygulamaların Tebliğ, güncel Uygulama Rehberi ve hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilip, belgelendirilmesi ve belgelerin muhafazasından yatırımcılar sorumludur. Başvuru yapılan yıl dahil olmak üzere son beş yıllık dönemde yürürlüğe giren T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları hakkındaki tebliğler kapsamında modern basınçlı sulama kredilendirme konularından yararlananlar kredilendirmeye konu olan aynı parsel için hibe başvurusu yapamazlar. Ancak, parselin bir kısmı için daha önce kredi desteği alınması halinde parselin kalan kısmı için yukarıdaki şartları sağlamak koşulu ile başvuru yapılabilir. Ancak bu durumda daha önce alınan kredi desteğine ilişkin, bilgiler ve bu kapsamında alınan malzemeler proje detayında ve boru yerleşim/makine yerleşim planında belirtilerek her iki projenin uyumluluğu gösterilecektir. Başvuran tüzel kişiler idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olmalıdır. Tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütnameyi, gerçek kişilerin ise kamu hizmeti yapmadıklarına dair taahhütnameyi başvuru ekinde sunmaları gerekmektedir. Hibe desteklemelerinden, kamu görevlileri ile kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kaynaklarından finansman sağlayan veya bağlantısı olan gerçek veya tüzel kişiler yararlanamaz. Önceki tebliğler kapsamında hibe sözleşmesi imzalayan yatırımcılardan yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle son 3 yıl içinde sözleşmesi feshedilenler hibe başvurusunda bulunamazlar. Başvuru sırasında ve sözleşme yapılmadan önce başvuru sahibinin iflas etmiş veya projenin tasfiye halinde olması, başvuru sahibinin kısıtlı veya malvarlığının mahkemece idare ediliyor olması, iş veya faaliyetlerini askıya almış olması, malvarlığıyla alakalı tedbir kararı veya bu doğrultuda açılmış bir dava bulunması hallerinde hibe başvurusunda bulunulamaz. Yatırımcı, kamu haklarından mahrum olması, hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, rüşvet, irtikap, nitelikli zimmet, sahtecilik, hileli iflas suçu işlemiş olması, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olması, tutuklu bulunması, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırması, Devlet sırlarını açığa vurması, Devletin şahsiyetine karşı işlenmiş suçlardan kesin hüküm ve/veya idari bir karar olması veya ülkenin mali çıkarlarına zarar verici herhangi bir suçtan dolayı kesinleşmiş mahkûmiyeti olması hallerinde hibe başvurusunda bulunamaz. Başvuru aşamasında, proje uygulama sırasında ve uygulama sonrası dönemde Kamu İhale Kurumu yasaklılar listesinde olanlar hibe başvurusunda bulunamazlar. Yatırımcılar, hibe sözleşmesi akdinden sonra, teklif ve kabul edilen mal alımını hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yapar.

HİBE DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Ödemeler bütçe serbestliği çerçevesinde yapılır. Her parsele ait ödemeye ilişkin veriler sisteme ayrı ayrı girilmelidir. Hibe ödemesi, yatırımcı gerçek kişi ise T.C. kimlik numarasına, tüzel kişi ise vergi numarasına göre yatırımcı adına Bankadaki hesaba gönderilir. Hibe ödemeleri, Türk Lirası olarak yapılır. Ödemeyle birlikte, yatırımcılar tarafından, vergi dairelerinden alınacak veya il müdürlüğü tarafından internet ortamından çıkartılacak vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge ile tüzel kişiliği haiz yatırımcılar tarafından bunlara ilaveten Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim borcu olmadığına dair belgenin ibraz edilmesi gerekir. Maliye Bakanlığı tarafından taksitlendirilmesi gerçekleşenler hariç olmak üzere vadesi geçmiş vergi borcu olan yatırımcılara hibe ödemesi yapılmaz. Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar. Haksız ödemenin tahsili için gerekli işlemler İl müdürlüğünce yürütülür. Tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen yatırımcılar il müdürlüklerinin internet sitelerinde ilan edilerek, 5 yıl süreyle 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi gereğince hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

KIRSAL KALKINMADA UZMAN ELLERİ HİBELERLE DESTEKLENECEK

2022 yılında kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden, meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri bölümlerinden mezun kişilerin Ankara’da kırsal alanda uygulayacağı projelere 100 Bin TL hibe veriliyor. Yatırım Konuları: Hayvansal üretime yönelik projeler, Su ürünleri üretimine yönelik projeler,

Bitkisel üretim yönelik projeler, Üretimi yapılan bu ürünleri işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projeler, Başvurular 10 Ocak – 28 Şubat 2022 tarihleri arasında İl Müdürlüğüne yapılacak.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.