Polatlı Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan Kartaltepe Yaşam Konutları’nda oturmaya hazır hale getirilen A, B, C, F ve H bloklarındaki 14 daireyi ihale ile satışa çıkarıyor. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olan dairelerde, ihale açık artırma usulü gerçekleştirilecek. 28.06.2024 Cuma günü saat 15.05’te başlayacak olan ihalede, 5’er dakika ara ile satışı yapılacak. Dairelerin tahmini bedelleri 1 milyon 150 bin TL ila 2 milyon 800 TL arasında değişiyor. Satılacak konutların brüt alanları ise 1+1 dairelerde 66.46, 2+1 dairelerde 106.27, 3+1 dairelerde 155.22 ve 4+1 dairelerde 175.05 metrekare.

İhale, belirtilen gün ve saatte Polatlı Belediyesi (Esentepe Mah. Nasrettin Hoca Bulvarı No:5 Polatlı/ANKARA) Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde yapılacak. İhale şartnamesi ile ihaleye ait diğer evraklar Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilecek. İsteklilerin ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler ile belediyeden temin edecekleri şartname ve şartname bedel makbuzu ile birlikte ihale dosyalarını 28.06.2024 Cuma saat 15.00'e kadar Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunlu.

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BELGELER

İhaleye katılabilmek için;

- Kanuni ikametgâh sahibi olmak (ikametgâh ilmuhaberi / yerleşim yeri belgesi / adres beyanı),

- Nüfus Cüzdanı Sureti (gerçek kişiler için),

- Geçici Teminat,

- Şartname ve şartname alındı makbuzu,

- Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname,

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

- Tüzel kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili esnaf ve sanatkârlar odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

TZOB Başkanı Bayraktar: “Çiftçilerimizin emeği kül olmasın” TZOB Başkanı Bayraktar: “Çiftçilerimizin emeği kül olmasın”

- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi.

Muhabir: ÖYKÜ KARABACAK