Kartaltepe Yaşam Konutları'nda bulunan mülkiyeti Polatlı Belediyesine ait A, B ve C bloklarında 1+1 ve 2+1 daireler, 20 Şubat 2024 tarihinde açık artırma usulü ile satışa sunulacak. İhalede, dairelerin satışına 15.05'te başlanacak ve 5'er dakikalık aralıklarla devam edecek. Tahmini bedeller 945 bin TL ile 1 milyon 410 bin TL arasında değişirken, 1+1 konutların brüt alanları ortalama 65 metrekare, 2+1 konutların brüt alanları ise ortalama 102 metrekare olarak belirlendi.

ARSA SATIŞ İHALESİ AÇIK ARTIRMA USULÜ İLE SAAT 16.45'TE BAŞLAYACAK

Aynı gün ve saatte gerçekleşecek olan diğer ihalede ise Zafer Mahallesi'nde bulunan 2.787,57 m2'lik arsa satışa çıkacak. Arsaya ait muhammen bedel 6 milyon 968 bin 925 TL olarak belirlendi. Arsa satış ihalesi açık artırma usulü ile saat 16.45'te başlayacak.

Ankara'da “Ukrayna-Kırım’ın İşgalinin 10. Yılında Geçmişin ve Geleceğin Analizi” başlıklı panel Ankara'da “Ukrayna-Kırım’ın İşgalinin 10. Yılında Geçmişin ve Geleceğin Analizi” başlıklı panel

Her iki ihale de Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde düzenlenecek olup, ihale şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içerisinde görülebilecek. İhaleye katılmak isteyenlerin belirtilen belgelerle birlikte ihale dosyalarını 20 Şubat 2024 Salı günü saat 15.00'e kadar Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BELGELER

İhaleye katılabilmek için;

- Kanuni ikametgâh sahibi olmak(ikametgâh ilmuhaberi / yerleşim yeri belgesi / adres beyanı),

- Nüfus Cüzdanı Sureti (gerçek kişiler için),

- Geçici Teminat,

- Şartname ve şartname alındı makbuzu,

- Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname,

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

- Tüzel kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili esnaf ve sanatkârlar odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi.

Satış detayları; https://www.ilan.gov.tr/ilan/1417864/emlak-konut-polatli-belediyesi-20-adet-mesken-ve-1-adet-arsayi-satisa-sunacak

HABER: KARDELEN ÇIKMAZ