PATLAYICI İZ DEDEKTÖRÜ (ETD) SATIN ALINACAKTIR
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)
10 ADET PATLAYICI İZ DEDEKTÖRÜ (ETD) TEMİN VE TESİSİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2023/845827
1-İdarenin
a) Adı
:
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)
b) Adresi
:
EMNİYET MAHALLESİ MEVLANA BULVARI (KONYA YOLU ÜZERİ) NO: 32 06560 - YENİMAHALLE/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası
:
+90 (312) 204 2340/ 2878/ 2341/2626/2348 - +90 (312) 212 8158
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
10 ADET PATLAYICI İZ DEDEKTÖRÜ (ETD) TEMİN VE TESİSİ
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
10 Adet/ Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Teknik Şartname eki " EK 6" belirtilen tahsis yerleri
ç) Süresi/teslim tarihi
:
İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak tebligatın tarihi işe başlama tarihidir. İş Bitim Tarihi: Yüklenici kabule hazır olduğunda bu durumu bir yazı ile İdareye bildirecektir. Bu tarih iş bitim tarihi olarak alınacaktır. Yüklenici sipariş edilmiş olan cihazı tek partide sevk edecektir. Teslim süresi en fazla 210 gündür. (teklifteki sürenin daha kısa olması durumunda bu süre dikkate alınacaktır.) Yüklenicinin Yabancı Olması Halinde Teslimat Programı: "Belirlenen Yerde/terminalde Boşaltılmış Teslim / Delivered At Place Unloaded (DPU)" esasları uygulanacaktır. Açılan akreditif kapsamındaki malzeme; tek partide sevk edilecektir. Ordino bedelinin ödenerek ordinonun alınması, gümrük formalitelerinin yerine getirilmesi ve ardiye ücretinin ödenmesi yükleniciye ait olup, yüklenici faturaları kendisi/temsilcisi adına düzenlettirecektir. Yüklenici ithal için gerekli izinleri DHMİ adına alacak, bu izinlerin alınması sırasında oluşacak bedelleri ödeyecektir. İthal için gerekli izin başvurularında DHMİ'nin başvurusunun zorunlu olduğu hallerde ise DHMİ izin belgelerini temin edecektir. DHMİ gümrükleme hizmeti için yüklenici tarafından talep edilecek yetki ve izin belgelerini, sevk vesaikinin Bankadan alınmasını müteakip en geç 3 iş günü içinde hazırlayarak yükleniciye verecektir. (Yüklenicinin vesaiki beklememesi durumunda da her türlü sorumluluk (maddi sorumluluk ve masraflar da dahil) yükleniciye ait olmak üzere yetki belgeleri verilebilecektir.) Gümrük Müdürlüklerine İthalat için ödenmesi gereken vergi resim ve harçlar İdaremiz sorumluluğundadır. Yüklenici, gümrükleme işlemleri sırasında yetki verilen Gümrük Müşavirliği tarafından doldurulan Gümrük Giriş Beyannamesini; tescil edilmeden önce DHMİ'ye kontrol amacıyla sunacak ve İdarenin onayını aldıktan sonra Giriş Beyannamesi muayene memuru tarafından kapatılacaktır. (Bu işlemin yerine getirilmemesi durumunda sonucundan doğacak her türlü sorumluluk (maddi sorumluluk ve masraflar dahil) yükleniciye ait olacaktır.) Yüklenici Gümrük mal saymanlığına ödenecek bedeli, gümrük beyannamesinin bir suretini de ekleyerek yazılı olarak İdaremize bildirecektir. İdaremiz bu vergi, resim ve harçları ödemek için yüklenicinin bildirim tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içinde bir eleman görevlendirecektir. Ancak yüklenici bu bedelleri ödeyip fili ithali gerçekleştirebilir. Akreditif kapsamındaki malzemenin fiili ithali Ankara/İstanbul Gümrük Müdürlüklerinden yapılacaktır. Yüklenici ihale konusu malı ithal ederek kabule hazır hale getirilmesine kadar geçecek sürede, ihale konusu mal ve mal ile ilgili gerekli tüm cihaz ve kullanılması gerekli diğer malzeme ve ekipmanlarının ambalajlanmalarından, yüklenmelerinden, taşınmalarından, teslim alınmalarından, boşaltılmalarından, depolanmalarından ve korunmalarından sorumlu olacaktır. - Yüklenici kabule hazır olduğunda bu durumu bir yazı ile İdareye bildirecektir. Bu tarih iş bitim tarihi olarak alınacaktır. - Kabul ve garanti süresi içerisinde yüklenicinin hatasından kaynaklanan eksik, arızalı ve hasarlı mallara ilişkin her türlü masraf yüklenici tarafından karşılanacaktır. - Kabul tarihinden 5 (Beş) yıl sonra yüklenicinin garanti süresi sona erer.
d) İşe başlama tarihi
:
İdare tarafından yapılacak tebligatın tarihi işe başlama tarihidir.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
11.10.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
a) İsteklinin adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
İsteklinin, Türkiye’de bakım onarım hizmeti verebilecek ve yedek parça desteği sağlayabilecek bir teknik servisinin bulunduğuna ilişkin belge veya bu hizmeti teknik servis için yeterli şartlara sahip bir başka firmaya yaptıracağına ilişkin belge  
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Teklif edilen  cihaza ait TSE, ISO ve CE ulusal/uluslararası standart veya standartlara uygunluk belgeleri. (Ulusal/uluslararası standartlarda imal edilmeyen cihazlar teklif edilmeyecektir.)
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
1- TEKNİK DOKÜMAN KATALOG BROŞÜR
Model ve versiyon olarak teklif edilen Patlayıcı İz Dedektörüne ait güncelleştirilmiş orijinal teknik dokümanlar (kataloglar), bir takım halinde  verilecektir. Dokümanların, cihazlarla ilgili tüm detayları kapsaması gerekmektedir. Aksi takdirde; eksik ve okunaksız dokümanlar ile yapılacak değerlendirme sonucunda meydana gelebilecek aksaklıklardan İdare sorumlu olmayacaktır.
2-TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAPLAR
Teknik Şartnameye verilecek cevaplar Teknik Şartname Ek-9’de belirtilen formatta olacaktır.
* Teknik Şartnameye verilen tüm cevaplar, istekli tarafından kaşelenmiş, antetli sayfalar üzerine hazırlanmış olacak ve her sayfa istekliler tarafından imzalanacaktır.
* Teknik Şartnamenin bütün maddelerine sırası ile cevap verilecek, cevaplandırılmamış hiç bir madde kalmayacaktır.
* Teknik Şartnamenin Teknik Hususlar bölümüne verilecek cevaplarda, ilk önce konu ile ilgili detaylı ve açıklayıcı bilgiler verilecek, daha sonra Teknik Dokümanların ilgili bölüm ve sayfaları mutlaka referans olarak gösterilecektir. (Örneğin; dosya 1, bölüm 2, sayfa 4, madde 6) Ayrıca; teknik dokümanda, referans gösterilen yer işaretlenecek ve hangi maddenin cevabı olduğu belirtilecektir.
* Teknik Şartnameye verilen cevaplarda "anlaşıldı", "not edildi" gibi cevaplar verilmeyecek, şartnamenin tüm maddeleri tam, açık, kesin ve yoruma kapalı bir şekilde cevaplandırılacaktır.
* Gerekli ve yeterli açıklama yapılmayan, değeri belirtilmeyen veya teknik şartnameye verilen cevaplar ile dokümanlar arasında çelişkili maddeleri olan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
3- İstekliler, garanti süresinde ve garanti süresinin dolmasını müteakip, teklif edeceği cihaza ait yedek malzemeyi  toplam 10 yıl süreyle temin edecegine ilişkin beyan sunacaktır.
4- YEDEK PARÇA LİSTESİ
İstekliler garanti süresinde ve garanti süresinin dolmasını müteakip toplam 10  yıllık süreyi içeren ayrıntılı yedek malzeme listesini imzalı ve kaşeli olarak depo teslimi olarak  fiyatlandıracaktır. (İsteklinin yabancı olması durumunda Verilen fiyat DPU teslim fiyatı olacaktır.) İdare malzemeleri listede belirtilen fiyatlardan alıp almamakta serbesttir. (Yedek malzemelerin satın alınması durumunda İdare sözleşme yapma, teminat alma hakkını saklı tutar.)
5- Teklif edilecek cihaz, ECAC Doc.No.30’da belirtilen test kriterlerini karşılayacak  olup ECAC CEP Management Group (ECAC Ortak Değerlendirme Süreci Yönetim Grubu) tarafından gerçekleştirilen testten geçtiğine dair ECAC tarafından verilen belge, ( Bu husus ECAC web sitesinden kontrol edilecektir.)
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01882771