LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-GÜLHANE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

GÜLHANE EAH TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI 9 AY SÜRE İLE 1 KISIM (342740 PUAN) SONUÇ KARŞILIĞI HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2023/452642
1-İdarenin
a) Adı
:
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-GÜLHANE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi
:
GN.DR.TEVFIK SAGLAM CD. 06010 ETLİK KEÇİÖREN/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası
:
3123042000 - 3123042250
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı
:
GÜLHANE EAH TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI 9 AY SÜRE İLE 1 KISIM (342740 PUAN) SONUÇ KARŞILIĞI HİZMET ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
GÜLHANE EAH TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI 9 AY SÜRE İLE 1 KISIM (342740 PUAN) SONUÇ KARŞILIĞI HİZMET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ç) Süresi/teslim tarihi
:
İşe başlama tarihinden itibaren 9(Dokuz) aydır
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
01.06.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - SATIN ALMA BİRİMİ
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Teklif edilen hizmetin alınacağı laboratuvara ait T.C. Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış ruhsat ve çalışma izin belgesi,  istekli distiribitör ise distiribitörlük belgesi, bayii ise distribitörden bayilik belgesini/belgelerini  Yeterlik Bilgileri Tablosunda belirteceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Belge Adı
Açıklama
TİTUBB KAYDI
İstekli teklif ettiği ürünlerin (cihaz ve kit) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) veri tabanında kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu belgelemek zorundadır ve Yeterlik Bilgileri Tablosunda belirteceklerdir.
KATALOG
İstekli kurulacak cihazların ve kitlerin teknik bilgilerini içeren kataloglarını, hangi prensiple çalıştığını, üretici firma isimlerini açık olarak beyan edecek ve bu bilgileri Yeterlik Bilgileri Tablosunda belirteceklerdir. Yüklenici ayrıca kit prospektüslerini ihaledeki bölüm ve tablolardaki dizilime uygun şekilde numaralandırarak elektronik ortamda (CD veya USB) verecek ve Yeterlik Bilgileri Tablosuna ekleyeceklerdir.
Cihaz Yaş Taahhütnamesi
Kurulacak sistemlerin, sözleşme tarihinin bitimi itibariyle 15 yaşını geçmediğini beyan edecek ve Yeterlik Bilgileri Tablosunda belirteceklerdir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Herhangi bir kamu veya özel sektöre yapılmış her türlü test/kit/sarf karşılığı cihaz kiralama veya sonuç karşılığı laboratuvar hizmet alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın No ILN01825876