HÜ BEYTEPE VE SIHHIYE YERLEŞKESİ İKLİMLENDİRME VE HAVALANDIRMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN (HEPA, MİNİPLEAT, TORBA, KASET VE V KAYIŞ) 173 KALEM MALZEME TEMİNİ İŞİ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HÜ Beytepe ve Sıhhıye Yerleşkesi İklimlendirme ve Havalandırma Sistemlerinde Kullanılan (Hepa, Minipleat, Torba, Kaset ve V Kayış) 173 Kalem Malzeme Temini İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2024/608660
1-İdarenin
a) Adı
:
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi
:
HACETTEPE ÜNIVERSITESI YAPI ISLERI VE TEKNIK DAIRE MERKEZ KAMPUSU SIHHIYE 06100 SAMANPAZARI ALTINDAĞ/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası
:
3123051051 - 3123053035
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
HÜ Beytepe ve Sıhhıye Yerleşkesi İklimlendirme ve Havalandırma Sistemlerinde Kullanılan (Hepa, Minipleat, Torba, Kaset ve V Kayış) 173 Kalem Malzeme Temini İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
H.Ü.Beytepe ve Sıhhıye Yerleşkesi İklimlendirme ve Havalandırma Sistemlerinde Kullanılan (Hepa, Minipleat, Torba, Kaset ve V Kayış) 173 Kalem Malzeme Temini İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Hacettepe Üniversitesi Sıhhıye ve Beytepe Yerleşkeleri Ankara
ç) Süresi/teslim tarihi
:
Malzemeler, işe başlama tarihinden itibaren 30 gün içinde tek seferde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalanmasından 1 takvim günü sonra işe başlanır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
31.05.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
H.Ü.Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Sıhhıye Ankara
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın No ILN02031200