T.C.
GÖLBAŞI(ANKARA) SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2022/26 Tereke
Mahkememizde görülmekte olan Tereke (Resmen Yönetilme Ve Tasfiye İstemli) davası nedeniyle; Mahkememizin 2022/26 Tereke sayılı dosyasında açılan, müteveffa HASAN ŞENOL AKYÜZ terekesinin tasfiyesi davası nedeniyle, ARTVİN ili, ARHAVİ ilçesi, MUSAZADE mah/köy, 4 Cilt, 97 Aile sıra no, 19 sırada nüfusa kayıtlı,16/01/1972dogumlu,,03/11/2011tarihinde vefat eden, Saffet ve Emine'den olma,12670639138 TC kimlik numaralı müteveffa HASAN ŞENOL AKYÜZ terekesinin tespiti ve tereke defterinin tutulması talep edilmiştir.BİRER AY ARA İLE ilan yapılacak olup, TMK' nun 620, 621 ve 634. Maddeleri gereğince; Müteveffa Muzafer Tuma' nın mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil) ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde; mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış yada eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları, vesayet alacaklarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içerisinde alacaklarını bildirmeyen alacaklıların terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.
#ilangovtr Basın No ILN01905678