BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
GAZİLER FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
2024 Yılı Teknik Servis 3 Kısım Bakım Onarım Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2023/1233915
1-İdarenin
a) Adı
:
GAZİLER FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
b) Adresi
:
Üniversiteler Mahallesi, 6002. Cadde, No:3/1 06800 BİLKENT / ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası
:
3122911100 - 3122911039
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı
:
2024 Yılı Teknik Servis 3 Kısım Bakım Onarım Hizmet Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
2024 Yılı Teknik Servis 3 Kısım Bakım Onarım Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi
:
İşe başlama tarihi 01.01.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024
d) İşe başlama tarihi
:
01.01.2024
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
06.12.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satın Alma Birimi Bilkent/ANKARA
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
KLİMA İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ PARÇASIZ İŞLETME BAKIM ONARIM HİZMET ALIM İŞİ
Belge Adı
Açıklama
TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Hizmet Yeterlilik Belgesi
-
Bakım ve onarımı yapılacak olan makine ve ekipmanlardan; klima santralleri, soğutma grupları sistemlerine bakım ve onarım yapabileceğine dair yetki yazısı veya sözleşme belgesi.
-
ASANSÖR SİSTEMLERİ PARÇASIZ BAKIM ONARIM HİZMET ALIM İŞİ
Belge Adı
Açıklama
TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Hizmet Yeterlilik Belgesi
-
ELEKTRİK SİSTEMLERİ PARÇASIZ BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI
Belge Adı
Açıklama
TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Hizmet Yeterlilik Belgesi
-
Jeneratör grupları ve statik kesintisiz güç kaynağı (SKGK) bakım ve onarımı ile ilgili ISO 9001 hizmet yeterlilik belgesi.
-
Elektrik mühendisi YG tesislerinde işletme sorumluluğu yetki belgesi.
-
Trafo bakım personelinin EKAT Elektrik kuvvetli akım tesisleri yüksek gerilim altında çalışma izin belgesi.
-
Bakım yapacak personellerin iş sağlığı ve güvenliği çalışan eğitim belgesi ve diploma belgesi.
-
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
1.KISIM: Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü Klima İklimlendirme Sistemleri periyodik bakım - onarım hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
2.KISIM: Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü Asansör Sistemleri periyodik bakım - onarım hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
3.KISIM: Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü Elektrik Sistemleri periyodik bakım - onarım hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01930155