ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
Belediyemizin hüküm ve tasarrufunda bulunan aşağıda adresi ve kullanım amacı belirtilen yerler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kiraya verilecektir.
KİRALIK YERİN ADRESİ
KULLANIM AMACI
TAHMİNİ
GEÇİCİ
KİRA
SÜRESİ
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
KİRA BEDELİ
TEMİNAT BEDELİ
1) Süvari Mahallesi imar planının 45139 ada yanı  park alanı üzeri                                                                                          
Çoklu Otomatik Vezne Makinesi
(ATM) Kabini ve Yeri
275.400,00-TL
8.262,00-TL
36 AY
02.07.2024
14:00
(İkiYüzYetmişBeşBinDörtYüz TL)
(SekizBinİkiYüzAltmışİki TL)
2) Bağlıca Mahallesi imar planının 48970 ada batısı  park alanı üzeri                                                                                          
Çoklu Otomatik Vezne Makinesi
(ATM) Kabini ve Yeri
275.400,00-TL 
8.262,00-TL
36 AY
02.07.2024
14:05
(İkiYüzYetmişBeşBinDörtYüz TL)
(SekizBinİkiYüzAltmışİki TL)
3) Güzelkent Mahallesi imar planının 18645-18643 adalar arası park alanı üzeri                                         
Gıda ve Meşrubat Büfe Yeri
349.200,00-TL + KDV
10.476,00-TL
36 AY
02.07.2024
14:10
(ÜçYüzKırkDokuzBinİkiYüz TL+KDV)
(OnBinDörtYüzYetmişAltı TL) 
4) Güzelkent Mahallesi imar planının 18522 ada karşısı park alanı üzeri                                                                                          
Gıda ve Meşrubat Büfe Yeri
385.200,00-TL + KDV
11.556,00-TL
36 AY
02.07.2024
14:15
(ÜçYüzSeksenBeşBinİkiYüz +KDV)
(OnBirBinBeşYüzElliAltı TL)
5) Eryaman Mahallesi imar planının 46520 ada önü park alanı üzeri                                                                                          
Gıda ve Meşrubat Büfe Yeri
363.600,00-TL + KDV
10.908,00-TL
36 AY
02.07.2024
14:20
(ÜçYüzAltmışÜçBinAltıYüz TL+KDV)
(OnBinDokuzYüzSekiz TL)
6) Güzelkent Mahallesi imar planının 18505 ada önü park alanı üzeri                                                                                           
Gıda ve Meşrubat Büfe Yeri
289.800,00-TL + KDV
8.694,00-TL
36 AY
02.07.2024
14:25
(İkiYüzSeksenDokuzBinSekizYüz TL+KDV)
(SekizBinAltıYüzDoksanDört TL)
7) Bahçekapı Mahallesi imar planının 13457-13458 adalar arası park alanı üzeri                                                                                     
Açık Çay Bahçesi Yeri
567.000,00-TL + KDV
17.010,00-TL
36 AY
02.07.2024
14:30
(BeşYüzAltmışYediBin TL+KDV)
(OnYediBinOn TL)
8) Bahçekapı Mahallesi imar planının 47115 ada önü park alanı üzeri                                                                                   
Açık Çay Bahçesi Yeri
432.000,00-TL + KDV
12.960,00-TL
36 AY
02.07.2024
14:35
(DörtYüzOtuzİkiBin TL+KDV)
(OnİkiBinDokuzYüzAltmış TL)
9) Bahçekapı Mahallesi imar planının 13457-13458 adalar arası park alanı üzeri                                                                                    
Çay Ocağı
36.000,00-TL + KDV
1.080,00-TL
36 AY
02.07.2024
14:40
(OtuzAltıBin TL+KDV)
(BinSeksen TL)
1) İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte, 30 Ağustos Mahallesi, Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5 Etimesgut/ANKARA adresinde Encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
2) İhale; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c, 45, 46, 47, 48 ve 49'uncu maddelerine göre açık teklif usulü ile ihale edilen yerlere ait şartnameler çerçevesinde yapılacaktır.
3) İhaleye çıkarılan yerlere ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden bedelsiz görülebilecektir.Ancak 7'nci ve 8'inci sıradaki yerlere ait şartnameler 2.000,00-TL karşılığında satın alınacak ve  satın aldığına dair makbuzu ibraz edilecektir.
4)  Tabloda 1'inci ve 2'nci kiralık yerlerin muhammen bedeli; 36 aylık tahmini kira bedeli, tabloda 3'üncü, 4'üncü, 5'inci, 6'ncı, 7'nci, 8'inci ve 9'uncu kiralık yerlerin muhammen bedeli;  36 aylık tahmini kira bedeli+KDV'dir. İhale sonucunda belirlenen kira bedeli takip eden yıllarda Türkiye İstatistik Kurumunca yayınlanan Tüketici Fiyatı Endeksi (TÜFE-12 aylık ortalamalara göre yüzde değişim) (%) nispetinde artırılır.
5)  5.1. Tabloda belirtilen 1'inci ve 2'nci sıradaki kiralık yerlere ilişkin;
             5.1.1. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu mevzuatı kapsamında faaliyet gösterdiğine dair belge.
             5.1.2. Ticaret Odası Kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi.
             5.1.3.Tüzel kişiler adına katılacaklar için Yetki Belgesi ve İmza Sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği.
             5.1.4. Şirket yetkililerinin son bir ay içerisinde alınmış arşiv kayıtlı adli sicil kaydı.
   5.2. Tabloda belirtilen  3'üncü, 4'üncü, 5'inci, 6'ncı, 7'nci, 8'inci ve 9'uncu sıradaki kiralık yerlere ilişkin;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
             5.2.1. Gerçek kişiler için;
                  5.2.1.1. Yerleşim Yeri Belgesi
                  5.2.1.2. Son bir ay içerisinde alınmış arşiv kayıtlı adli sicil kaydı belgesi      
                  5.2.1.3. Gerçek kişiler adına katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği
             5.2.2. Tüzel kişiler için;
                  5.2.2.1. Ticaret Odası Kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi
                  5.2.2.2. Tüzel kişiler adına katılacaklar için Yetki Belgesi ve İmza Sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği
                  5.2.2.3. Şirket yetkililerinin son bir ay içerisinde alınmış arşiv kayıtlı adli sicil kaydı
                  5.2.2.4. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesi 
   5.3. Geçici teminat için; Belediyemiz veznesine veya hesabına yapılan ödemeye ilişkin tahsilat makbuzu veya dekont, bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen   Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden herhangi biri
   5.4.İsteklikler, ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyan vermelidir.
   5.5. İsteklilerin, ilan tarihinden sonra Belediyeye vadesi geçmiş borçlarının bulunmaması gerekmektedir.
   5.6. İstekliler, ihale konusu taşınmazı yerinde gördüğüne dair yazılı beyan vermelidir.
   6.6. 7'nci ve 8'inci  sıradaki yerler için istekliler şartnamelerin satın alındığına dair tahsilat makbuzunu ibraz edeceklerdir.
6) İstekliler, belgelerini ve beyanlarını en geç 01.07.2024 tarihi saat 16:00'ya kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.
7) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLANEN DUYURULUR
#ilangovtr Basın No ILN02049661