T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA ELEKTRİK, HAVAGAZI VE OTOBÜS İŞLETME MÜESSESESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)
METRO VE ANKARAY İSTASYONLARININ MUHTELİF ALANLARINDAKİ 8 (SEKİZ) ADET TAŞINMAZIN KİRAYA VERİLMESİ İŞİNİN İHALESİ YAPILACAKTIR
 
Madde 1- İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı:
Kuruluşumuz Metro istasyonlarının muhtelif alanlarındaki 8 (sekiz) adet taşınmazın kiraya verilmesi işinin ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 inci maddesinin (a) fıkrası kapalı teklif usulüne göre, anılan yasanın 36.,37.,38.,39. ve 40. maddeleri ve aynı yasanın diğer ilgili madde hükümlerine göre yapılacaktır.
Madde 2- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:
İhale şartnamesi, Emniyet Mahallesi Hipodrom Cad. No: 5 A Blok Yenimahalle/ANKARA adresindeki EGO Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale ve Kontrol Şube Müdürlüğünden (2.kat) 500,00.-TL bedelle satın alınabilir. Aynı adreste ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılmak için idari şartname satın alınması zorunludur.
Madde 3- İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:
İhale, EGO Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Hipodrom Cad. No:5 A Blok Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan EGO İdare Encümeni Salonu (4.kat) 21/11/2023 tarihinde Saat: 14.00’te 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi kapalı teklif usulüne göre tabloda belirtilen taşınmazlar ayrı ayrı ihale edilecektir. İstekliler her taşınmaz için ayrı ayrı olmak üzere hazırlayacakları belgeleri ile birlikte tahmini bedel üzerinden KDV Hariç 1 (bir) yıllık kiralama teklifini verecektir.
Madde 4- Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı:
 
SIRA
NO
TAŞINMAZIN ADRESİ
KULLANIM
ALANI 
KULLANIM AMACI
KİRA
SÜRESİ
TAHMİNİ BEDELİ
 10 YILLIK TAHMİNİ BEDEL ÜZERİNDEN GEÇİCİ TEMİNATI (%3 )
KDV HARİÇ           1 (BİR) YILLIK
1
AKKÖPRÜ METRO İSTASYONU
15 m²
İŞYERİ
10 YIL
125.000,00 TL.
37.500,00 TL.
2
BATIKENT METRO  İSTASYONU
24 m²
İŞYERİ
10 YIL
95.000,00 TL.
28.500,00 TL.
3
DUTLUK METRO İSTASYONU
19 m²
İŞYERİ
10 YIL
65.000,00 TL.
19.500,00 TL.
4
ÇAYYOLU METRO İSTASYONU
65 m²
İŞYERİ
10 YIL
80.000,00 TL.
24.000,00 TL.
5
BEŞEVLER ANKARAY İSTASYONU
15 m²
İŞYERİ
10 YIL
54.000,00 TL.
16.200,00 TL.
6
BEŞEVLER ANKARAY İSTASYONU
13 m²
İŞYERİ
10 YIL
52.000,00 TL.
15.600,00 TL.
7
İVEDİK METRO İSTASYONU
35 m²
İŞYERİ
10 YIL
50.000,00 TL
15.000,00 TL.
8
 4 ADET CAFE MATİK OTOMAT YERİ (KIZILAY METRO İSTASYONU)
20 m²
İŞYERİ
10 YIL
200.000,00 TL.
60.000,00 TL.
Madde 5- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri:
5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri sunmaları gerekir:
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri:
1) Gerçek kişi olması halinde, nüfus cüzdanı fotokopisi ve noter tasdikli imza sirküsü / beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküsü,
b) Teklif verilecek her taşınmaz için ayrı ayrı olmak üzere geçici teminat yatırılacaktır. Geçici teminatın ödendiğine ilişkin belge veya teminat mektubu; geçici teminatın havale edilmesi halinde, “EGO İşletme Müessesesi Vakıflar Bankası Tunalı Hilmi Şubesi “TR 51 0001 5001 5800 7292 7083 14” IBAN No.lu hesabına yatırılacak olup, Kuruluşumuz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından ilgili hesaba geçtiğine dair onaylı dekontu alıp dış zarfın içine koyacaklardır. İstekliler geçici teminat bedelini İdarenin veznesine   nakit olarak yatırmaları halinde ise vezne makbuzu dış zarf içine konulacaktır.
c) Vekaleten ihaleye katılması halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza sirküsü/ beyannamesi,
ç) İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi ile birlikte ortaklardan her biri durumuna göre idari şartnamede istenilen belgeleri ayrı ayrı vermeleri,
d) İhale dokümanının satın alındığını gösteren vezne makbuzu ve istekli tarafından imzalanmış idari şartnameyi dış zarf içine koymaları,
e) Türkiye’de Tebligat için adres göstermeleri,
f) İkametgâh Belgesi,
g)Gerçek kişiler için adli sicil kaydı, (ihale tarihinden en az 7 gün önce alınmış olmalıdır.)
ğ) Tüzel kişiler için, Tüzel kişiliğin bağlı olduğu Ticaret, Sanayi veya Meslek Odası belgesi ya da bağlı olduğu Odaya ait  tüzel kişiliğinin kayıtlı olduğunu gösteren belgeyi ibraz etmeleri,
h) Dernek, Kooperatif ve Vakıf olarak ihaleye teklif verilmesi halinde durumlarına göre; Dernek, Kooperatif ve Vakıf olarak ihaleye katılım karar defterinin ve tüzüğünün aslı veya noter tasdikli sureti, temsil edenlerin temsile yetkili kılındıklarına dair kararın noter tasdikli sureti ve temsile yetkili olanların noter tasdikli imza beyannamesi,
ı)Teklif verilecek taşınmazın istekli tarafından görüldüğüne ilişkin İdarece hazırlanmış ve istekli tarafından imzalanmış “Yer Görüldü Belgesi”,
i) Teklif verecek isteklilerin KDV Hariç olarak hazırlayacakları teklif mektubunun verilmesi,
j) İstekliler tarafından ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyan yazısı verilmesi,
 zorunludur.
Madde 6- Komisyon başkanlığına teslim edilmek üzere başvuruların hangi tarih ve saate kadar nereye yapılacağı:
İstekliler, ihaleye ilişkin olarak 21/11/2023 tarihi, Saat 12.00’ye kadar, Emniyet Mahallesi Hipodrom Cad. No: 5 A Blok Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan EGO Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine müracaat ederek, usulüne uygun hazırlayacakları kiralama teklifini içerir iç zarfı ile birlikte ilanda istenilen belgeleri dış zarfın içine konularak, teslim edeceklerdir. Bu saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. İhalenin başlama saati ise 21/11/2023 tarihi, Saat 14.00’te yapılacaktır.
Madde 7- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
#ilangovtr Basın No ILN01922366