KABİN KOLTUK DÖŞEMESİ SATIN ALINACAKTIR
EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 
500 Metrekare,Metro İşletme Şube Müdürlüğü Teleferik İşletme Birimi'ne Ait Kabin Koltuk Döşemesi Mal Alımı (Montaj Dahil) işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2023/1235992
1-İdarenin
a) Adı
:
EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi
:
Ankara Metrosu İşletmesi Bakım Merkezi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İstiklal Marşı Caddesi No: 9 06370 Macunköy YENİMAHALLE/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası
:
3123541063/3110 - 3123858434
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
500 Metrekare,Metro İşletme Şube Müdürlüğü Teleferik İşletme Birimi'ne Ait Kabin Koltuk Döşemesi Mal Alımı (Montaj Dahil) işi
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
500 Metrekare,Metro İşletme Şube Müdürlüğü Teleferik İşletme Birimi'ne Ait Kabin Koltuk Döşemesi Mal Alımı (Montaj Dahil) işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Teslim edileceği yer: Ankara Metrosu İşletmesi Bakım Merkezi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İstiklal Marşı Caddesi No: 9- 06370 Macunköy -Yenimahalle/ANKARA Yapılacağı yer: Teleferik İşletmesi Yenimahalle/ANKARA
ç) Süresi/teslim tarihi
:
Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 1 (bir) takvim günü içerisinde işe başlanılacak olup, Yüklenici Sözleşmenin imzalanmasına müteakip kısmi teslimat yapılabilir. Ancak, malın tamamını ihale dokümanına uygun olarak işe başlama tarihinden itibaren Montaj dahil 30 (otuz) takvim günü içerisinde idareye teslim edecektir.
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalanmasını takip eden gündür.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
06.12.2023 - 15:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
Ankara Metrosu İşletmesi Bakım Merkezi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İstiklal Marşı Caddesi No: 9 - 06370 Macunköy -Yenimahalle/ANKARA (Kat: 2 Toplantı Salonu)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Yolcu koltuğu kumaşının; aşınmaya karşı dayanımı EN ISO 12947-2:2016 standardına, kopma mukavemeti DIN EN ISO 13934-1 standardına uygun olmalıdır. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın No ILN01929927