PİST FRENLEME ÖLÇÜM LASTİĞİ SATIN ALINACAKTIR
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)
 
Pist Frenleme Ölçüm Cihazlarında/Araçlarında Kullanılmak Üzere 100 (Yüz) Adet Unitester T 520 Model ve 100 (Yüz) Adet ASTM E-1551 Model Pist Frenleme Ölçüm Lastiği mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2023/1230430
1-İdarenin
a) Adı
:
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)
b) Adresi
:
EMNİYET MAHALLESİ MEVLANA BULVARI (KONYA YOLU ÜZERİ) NO: 32 06560 - YENİMAHALLE/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası
:
3122042338 - 3122128158
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
Pist Frenleme Ölçüm Cihazlarında/Araçlarında Kullanılmak Üzere 100 (Yüz) Adet Unitester T 520 Model ve 100 (Yüz) Adet ASTM E-1551 Model Pist Frenleme Ölçüm Lastiği
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
100 Adet Unitester T520 Model Pist Frenleme Ölçüm Lastiği 100 Adet ASTM E-1551 Model Pist Frenleme Ölçüm Lastiği
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
DHMİ Esenboğa Havalimanı Merkez İkmal Müdürlüğü Deposuna teknik şartnamesinde belirtilen şartlar dahilinde teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi
:
Söz konusu 100 (yüz) adet Unitester T 520 model ve 100 (yüz) adet ASTM E-1551 model pist frenleme ölçüm lastiklerinin teslim süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip en fazla 150 (yüz elli) takvim günü olacaktır. Kısmi sevkiyata izin verilmeyecek olup, ihale konusu 100 (yüz) adet Unitester T 520 model ve 100 (yüz) adet ASTM E-1551 model pist frenleme ölçüm lastikleri tek partide sevk edilecektir.
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanılacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
06.12.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No:32 06560 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
- İstekliler teklif ettiği kısma ilişkin pist frenleme ölçüm lastiklerinin ilgili ICAO veya FAA standartlarına uygun olduğunu lastik üreticisi veya satıcısından alacağı beyan ile  belgeleyebileceklerini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecek olup, idarece istenmesi halinde idareye tevsik edecektir.
-İstekliler teklif ettiği kısma ilişkin  ölçüm lastiğinin her türlü iklim ve zemin şartlarında pistte 65-95 km/saat (40-60 mph) hızlar arasında, en az 4.000 metre pist uzunluğunda ölçüm yapılabildiğine ve pist frenleme ölçüm cihazını/aracını taşıyabildiğine dair standartları sağladığını gösteren lastik üreticisi veya satıcısından alacağı beyan ile  belgeleyebileceklerini  yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecek olup, idarece istenmesi halinde idareye tevsik edecektir.
-İstekliler  teklif ettikleri ASTM E-1551 model ölçüm lastiklerinin,   ASTM E-1551  standardına uygun çap ve ölçülerde olduğunu gösterir belgeleri yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecek olup, idarece istenmesi halinde idareye tevsik edecektir.  
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
- İstekliler,  teklif ettikleri kısımlara ilişkin teknik özellikleri belirtir  katalogları yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilecek olup, İdarece tevsik edilmesinin istenilmesi halinde söz konusu kataloglar idareye sunulacaktır.
- İstekliler teknik şartnameye sırası ile cevap verecek ve bunları yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir. Teknik şartnameye verilen cevaplar açık ve net bir şekilde olacaktır. İsteklinin beyanları ile birlikte idarenin talebi halinde teknik resim, broşür ve benzeri dokümanlar teknik şartnamenin ilgili maddeleri referans gösterilmek suretiyle idareye  tevsik edilecektir.
- İstekli beyanlarını; açık ve net bir şekilde ayrı ayrı Türkçe olarak beyan edecektir. Tekliflerin değerlendirilmesi esnasında, “Türkçe Tercümeler” esas alınacaktır. Tercüme hatasından kaynaklanan aksaklıklardan İdare sorumlu olmayacaktır. İstekliler;, "anlaşıldı", "not edildi", “kabul edilmiştir”, “karşılamaktadır” gibi cevaplar vermeyecek, teknik açıklamalar tam, açık, kesin ve yoruma kapalı bir şekilde beyan edilecektir.
- İstekli Teknik açıklamalarında, teknik bilgilerinde ve teknik listelerinde gerekli ve yeterli açıklama yapılmayan, değeri belirtilmeyen veya teknik açıklama, bilgi ve listeleri arasında çelişkiler olan İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Unitester T-520 Model Pist Frenleme Ölçüm Lastiği
Belge Adı
Açıklama
TEKNİK DOKÜMANLAR:
İstekliler teklif ettiği ölçüm lastiğine ait detaylı teknik dokümanı yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecek olup, idarece istenmesi halinde tevsik edilecektir.
ASTM E-1551 Model Pist Frenleme Ölçüm Lastiği
Belge Adı
Açıklama
TEKNİK DOKÜMANLAR:
İstekliler teklif ettiği ölçüm lastiğine ait detaylı teknik dokümanı yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecek olup, idarece istenmesi halinde tevsik edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın No ILN01929923