GIDA ALIŞVERİŞ KARTI SATIN ALINACAKTIR
ÇANKAYA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
12000 ADET GIDA ALIŞVERİŞ KARTI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN     :           2024/596010
1-İdarenin
a) Adı   :           ÇANKAYA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi          :           Cumhuriyet Mahallesi, Ziya Gökalp Cd. No:11 YENİŞEHİR ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası      :           3124588900-0950-1188 -
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası            :           https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı   :           12000 ADET GIDA ALIŞVERİŞ KARTI
b) Niteliği, türü ve miktarı        :           12000 Adet Gıda Alışveriş Kartı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer          :           Çankaya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Ziya Gökalp Cad. No:11 A1 Blok Çankaya/Ankara
ç) Süresi/teslim tarihi    :           Sözleşmenin imzalanmasını takip eden ilk iş günü işe başlanacak olup, işin bitiş tarihi işe başlama tarihinden itibaren bir yıldır. İşin süresi içerisinde İdare tarafından yapılacak tebligatlara istinaden ihtiyaç duyulan miktardaki kart en geç 10 (on) gün içerisinde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi     :           Sözleşmenin imzalanmasını müteakip ilk iş gününde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :           31.05.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)          :           Çankaya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Salonu-Cumhuriyet Mahallesi, Ziya Gökalp Cd. No:11 Kat:7 Yenişehir-Çankaya/ANKARA
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Satış Noktası Listesi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın No ILN02029308