ERYAMAN STADI FUAYE ALANI BÜFE YERİ KİRALAMA İŞİ İHALE İLANI
ANKARA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
 
“Eryaman Stadı Fuaye Alanı Büfe Yeri Kiralama İşi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilmek suretiyle kiraya verilecektir. İhalelere ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1-İdarenin:
a)     Adresi                              : Ön Cebeci Mah. Kıbrıs Caddesi NO:4 Kurtuluş/Çankaya ANKARA
b)     Telefon ve fax                  : 0312 551 70 00-0312 551 71 30-31-32
2-İhale Konusu Taşınmaz Malın:
a) Yerin Adı  
: Eryaman Stadı Fuaye Alanı Büfe Yeri Kiralama İşi
b) Niteliği
: Büfe
c) Yerin yüzölçümü
:Gençlik ve Spor Bakanlığı   Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eryaman Stadı Fuaye Alanı içerisinde bulunan 53 m2 1 adet büfe yeri
d) Muhammen bedeli
:Yıllık tahmini kira bedeli 90.000,00 TL (DoksanbinTürklirası) Bu bedele  vergiler, Bakanlık payı, harçlar, ısınma, elektrik ve su giderleri dahil değildir.
e) Geçici Teminatı    
: 2.700,00 TL (İkibinyediyüzTürklirası)
f) Kira Süresi
: 12 aydır
3- İhalenin:
Yapılacağı yer                          : Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü- Ön Cebeci Mah. Kıbrıs Caddesi NO:4 Kurtuluş/Çankaya ANKARA
a)     Tarih ve Saati                      : 11.06.2024 Saat 10:00
4- İhale Şartnamesinin Görülebileceği ve Alınabileceği Adres:
İhale Şartnamesi mesai saatleri içinde Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün İhale Biriminde bedelsiz olarak görülebilir ve 500,00 TL bedelle satın alınabilir. Şartname bedeli İl Müdürlüğümüzün Ziraat Bankası Topraklık Şubesinde bulunan IBAN TR790001000847882538535017 nolu hesabına yatırılacaktır. Geçici Teminat Bedeli Ziraat Bankası Topraklık Şubesi TR040001000847882538535009 nolu hesaba yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir. İstekliler ilk fiyat tekliflerini, imzalı ve kaşeli Teknik Şartnameyi ihale zarfının içerisinde sunacaklardır.
             5-İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler:
a)     İkametgâh İlmühaberi ( altı aydan eski olamaz) ve tebligat için Türkiye'de adres beyanı.
b)     Gerçek kişilerin nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)
c)     Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edeceklerin ise, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli örneği veya Destek Hizmetleri Birimimizce onaylanmış fotokopisi,
         ç)   Geçici teminatın yatırıldığına ait dekont.
         d) Gerçek kişi olması halinde vergi borcu olmadığına dair belge ve noter tasdikli imza sirküleri,
         e)   Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesi,
         f)   Tüzel kişi olması halinde SGK borcu ve vergi borcu olmadığına dair belge,
         g)  Kurumumuza yasal borcu olmadığına dair belge,  
         h)  İstekliler adına ihaleye vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri ve (b) bendindeki belgeler,
         ı)  İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi. Geçici teminat hariç, istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
         i) Adli Sicil Belgesi
         j) Yukarıda yazılı belgelerden, e-devlet üzerinden alınması mümkün olanlar için, e-devlet çıktısı kabul edilecektir.
            6- İhaleyle İlgili Diğer Hususlar
a)     İhale üzerine kalan firma veya gerçek kişi; ihale tarihinden 15 gün önce Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair belge,
b)    İhale üzerine kalan firma veya gerçek kişi; ihale tarihinden 15 gün önce Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair belge,
c)     İhaleye yerli istekliler katılabilir.
d)    Bu ihaleden doğabilecek anlaşmazlıkların çözümü halinde Ankara Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
e)     İdare ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.
f)      Bu ilanda bahsedilmeyen hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanun hükümleri geçerlidir.
#ilangovtr Basın No ILN02038585