BÜYÜKBAŞ HAYVANLARDA MEME SAĞLIĞI VE HİJYENİ İÇİN MAL ALIMI İŞİ
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Büyükbaş Hayvanlarda Meme Sağlığı ve Hijyeni İçin Mal Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2024/642015
1-İdarenin
a) Adı
:
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi
:
Mevlana Bulvarı Kızılırmak Mah. 1450. Sok. No:16 Kat:11 Daire 29 Hayat Plaza 06530 ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası
:
3125074644 - 3125073099
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
Büyükbaş Hayvanlarda Meme Sağlığı ve Hijyeni İçin Mal Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
1000 Adet Sağım Sonrası Daldırma Solüsyonu (1Lt) 1000 Adet Sağım Sonrası Meme Daldırma Kabı (300 Ml’lik)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Malzemeler, Ankara Toptancı Halinde bulunan Ek Hizmet Binası'ndaki Hayvancılık Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne teslim edilecektir
ç) Süresi/teslim tarihi
:
İşin süresi, ürünlerin depoya teslimi ve tutanakla birlikte kullanıma hazır vaziyette, birim yetkilisine teslim edilmesi süresi, Yüklenici ile imzalanacak sözleşme tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. Ürünler tam ve kullanıma hazır şekilde teknik şartnamenin 8. maddesinde belirtilen özelliklerde teslim edilecektir. Malzemeler İdare’ye teslimi yapılırken Muayene Komisyonu tarafından istenmesi durumunda analize gönderilecek olup her türlü masrafları yüklenici tarafından karşılanacaktır. Malzemenin indirilmesi yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Malzemeler Ankara Toptancı Halinde bulunan Ek Hizmet Binası’ndaki Hayvancılık Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi
:
Yüklenici ile imzalanacak sözleşme tarihi ile işe başlanır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
04.06.2024 - 15:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 B Blok Kat 7 Yenimahalle/ANKARA (Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası İhale Toplantı Salonu)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın No ILN02039281