T.C.
Ankara Batı 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/294
KARAR NO : 2022/450
Mahkememizin 2021/294 E 2022/450 K sayılı dosyasın da davacı Adalet Bakanlığı tarafından davalı Leyla Yüksel (T.C. : 20311585072)hakkında Kurum Zararı nedeniyle alacak davasın; kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup;
Davanın Kısmen Kabulü ile;
109.820,00 TL'nin 13/07/2021 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine,
Fazlaya ilişkin talebin reddine, karar verilmiştir.
Tarafların yokluğunda verilen gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş, mahkememiz kararının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr Basın No ILN02051121