T.C.
ANKARA 40. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/79
DAVALI : ERK ACARER TC 20851454616
Davacı tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Manevi Tazminat) davasının yapılan yargılamasında;
Davacı vekili dava dilekçesinde; davalının basın ve yayın yoluyla davacının kişilik haklarına saldırı niteliğindeki beyan ve açıklamaları nedeniyle, davacının uğramış olduğu manevi zararın giderilmesi bakımından işbu dava açılmıştır.
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde bulunmuyor gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 09/07/2024 günü saat 09:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr Basın No ILN02053549