T.C.
ANKARA 27. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/813 Esas
DAVALI : MEHMET ÇİFTSÜREN (T.C.42433071868)
Davacı Rukiye ÇİFTSÜREN tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, davalının kusurlu davranışlarından dolayı evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma, maddi ve manevi tazminat, müvekkiline düğünde takılan altınların aynen iadesi, olmadığı takdirde karar tarihine en yakın değerinin hesaplanarak davalıdan tahsili ile müvekkiline iadesine ve mal paylaşımı ile fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 500.000,00 TL maddi, 500.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.
Mahkememizce yukarıda özetlenen dava dilekçesinin belirtilen adresinize davetiye çıkarıldığı, mernis kaydının bulunmadığı, yapılan yargılamaya rağmen tebliğe elverişli adresin tespit edilmemesi nedeni ile tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Dava dilekçesinin tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde cevap verilmesi, süresinde cevap verilmemesi halinde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamının inkar edilmiş sayılacağınız, savunmanın dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri ile hangi delille ispat edileceğinin bildirilmesi, cevap dilekçesinin verilmesinden sonra süre dolmamış olsa bile ilk itirazların ileri sürülemeyeceği ve HMK 186.Maddesi gereğince belirlenin gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde yargılamaya devam edilerek yokluğunuzda karar verileceği hususu, dava dilekçesi ve tensip zaptının yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr Basın No ILN02052653