ANKARA İLİ AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
ARSA SATIŞI İHALE İLANI
 1-   Mülkiyeti Akyurt Belediyesine ait 2 (İki) adet arsa 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrası uyarınca ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi  gereğince  24.08.2023 Perşembe günü saat  11:00’de Akyurt Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilerek satışı yapılacaktır.  
2- İstekliler; ihaleye ilişkin bilgileri Akyurt Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden öğrenebilirler. Satış ihalesine ait taşınmaz mal satış şartnamesi, her gün mesai saatleri içerisinde görülebilir ve şartnameyi Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden 1.000,00₺. (Binlira) ücret karşılığında temin edebilirler.    
 3- Satışı yapılacak arsaların durumu ile ilgili bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. İhalede arsa satışları aşağıda tablodaki sıra numarasına göre yapılacaktır.
SATIŞI YAPILACAK ARSALAR:
 
 
MAHALLE
ADA/ PARSEL NO
YÜZÖLÇÜMÜ (m²)
CİNSİ
HİSSE NİSPETİ
İMAR DURUMU
Muhammen
Bedel(₺)
Geçici teminat (%3)
İhale Tarihi
İhale
Saati
İhale
Türü
1
BALIKHİSAR
1624/4
14.004,00
ARSA
TAM
Kullanım Amacı : Sanayi ve Depolama Alanı Emsal : 1.00            ( 10.000 m2 ve üstü parsellerde 1.20)
49.014.000,00 TL
1.471.000,00 TL
24.08.2023
11:00
KAPALI TEKLİF
2
BÜĞDÜZ
2036/3
4.904,00
ARSA
TAM
34.328.000,00 TL
1.030.000,00 TL
24.08.2023
11:30
KAPALI  TEKLİF
4- İhale Dosyasında Aranacak Belgeler
Kapalı Teklif Usulü İhale
İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:
 • Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,( Her sayfası ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacak)
 • Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut),
 • Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu en az  (60 (altmış) gün süreli)
 • Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)
 • Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet’den alınmış ikametgah Belgesi (Gerçek kişiler için).
 • İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği (Gerçek kişiler için).
 • Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri (Tüzel kişiler için )
 • Şartname alındı makbuzu ( gerçek ve tüzel kişiler )
 • Borcu yoktur belgesi. (Belediyeden alınacak)
 • İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
 • Tebligat için adres beyan belgesi (Tüzel kişiler için )
 • 2886 Sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı  taahhütname,
Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.
Şartnamedeki maddelerde belirtilerek hazırlanan ihale dosyaları 24.08.2023 tarihinde Perşembe günü saat 10:45’e kadar Akyurt Belediyesi Encümenine (ihale komisyonu) sekretarya görevini yapan Yazı İşleri Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir.
5- İsteklilere ilanen duyurulur.  
Ayla YÜCEER CAN
Belediye Başkanı a.
Belediye Başkan Yardımcısı
#ilangovtr Basın No ILN01873006