ANKARA İLİ, KAHRAMANKAZAN İLÇESİ,TARİHİ İKİ ADET ÇEŞMENİN RESTORASYONU YAPTIRILACAKTIR
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İhale Kayıt Numarası
:
2023/498561
İşin Adı
:
Ankara İli, Kahramankazan İlçesi,Tarihi İki Adet Çeşmenin Restorasyon Yapım İşi
İhale Türü - Usulü
:
Yapım İşi - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi
:
Kale Mahallesi Konya Sokak 46 06050
b) Telefon ve faks numarası
:
3125074001 - 3125074954
c) Elektronik posta adresi
:
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
:
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
:
2 adet tescilli Çeşmenin Restorasyonun Yapımı
b) Yapılacağı Yer
:
ANKARA
c) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi
:
150(yüzelli) takvim günü.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer
:
Hipodrom Caddesi No:5 7.KAT İhale Toplantı Salonu Yenimahalle/ANKARA
b) Tarihi ve saati
:
08.06.2023 - 10:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
      a)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
     1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
      b)  İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.                                 
      c) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.      
      ç)  İlanın 4.2 ve 4.3 üncü maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri.
      d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
      e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
      f) İdare şartnamenin 5 inci maddesinde verilmesi halinde, teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin tanımladığı her bir iş kaleminin yapım şartlarına uygun analizler.
     g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak ortaklığa ilişkin şartın korunduğunu gösteren belge.
      h) İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, tüzel kişi ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bu madde boş bırakılmıştır.
4.2.2 Bu madde boş bırakılmıştır.
4.2.3 Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1 İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %80’i oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunulacaktır. İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan ihalelere ilişkin iş deneyim belgeleri ile ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden önce yapılan ihalelere ilişkin 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenen iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz. İş deneyim belgesine konu işin yurt dışında yapılmış olması halinde; yapının tescilli taşınmaz kültür varlığı olduğuna ilişkin tescil kaydının ilgili ülkenin yetkili kurumlarınca yapılmış ve iş deneyime konu işin yapı denetim hizmetlerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kamu kurumlarınca yürütülmüş olması ve bunların belgelenmesi zorunludur.
4.4 Bu ihalede benzer iş olarak 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliği"nde yer alan B/I grubu işler  ( 2863 sayılı yasa kapsamında Taşınmaz Kültür Varlığı niteliğinde olan tescilli taşınmaz kültür varlıklarının onarımı ve/veya restorasyonu ve/veya teşhir tanzimi, Taşınmaz Kültür Varlığı olduğunun belgelendirilmesi,  isteklilerin iş deneyim belgelerinin eklerinde, iş deneyim belgesine konu esere ilişkin düzenlenmiş kurul karar tutanaklarını sunmaları zorunludur   şartı aranacaktır.)işleri kabul edilecektir.
İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.
4.5 İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler
ADET
POZİSYONU
MESLEK ÜNVANI
MESLEKİ ÖZELLİKLERİ
1
Şantiye Şefi
İnşaat Mühendisi
En az 5 yıl Deneyimli
1
Teknik Personel
Sanat Tarihçisi
En az 0-3 yıl Deneyimli
İhale üzerinde kalan isteklinin, teknik personele  dair belgeleri yer teslim  tarihiden itibaren 5 (Beş) gün içinde idareye sunması zorunludur.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. . İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1000-TL (Bin Türk Lirası) karşılığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı, Kale Mahallesi Konya Sokak No:46 Ulus/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İdarece onaylı ihale dokümanını ihale tarihinden (ihale tarihi dahil) en az 3 gün önce satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kale Mahallesi Konya Sokak No:46 Ulus/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür.
12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.
13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.
#ilangovtr Basın No ILN01834452