MAZOT DESTEĞİ ŞUBAT 2018’DE VERİLECEK


MAZOT DESTEĞİ ŞUBAT 2018’DE VERİLECEK

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hükümetin tarım politikalarına ilişkin eleştirilerine yönelik basın toplantısı düzenledi. Çelik, “Şubat 2018'de de yüzde 50 mazot desteği ödenecek"dedi.

MAZOT DESTEĞİ ŞUBAT 2018’DE VERİLECEK
Bu içerik 749 kez okundu.

Bakan Faruk Çelik, Kılıçda-roğlu'nun tarım sektörüyle ilgili gerçek olmayan değerlendirmelerde bulunduğunu belirtti. Çelik, tarım sektörünün stratejik oldu-ğunu, görüşlerin bilgi ve belgeye dayalı olması gerektiğin ifade ede-rek, "Kılıçdaroğlu'nun bilgisiz ve ilgisiz değerlendirmelerine üzüldü-ğümü belirtmek istiyorum. Türki-ye'yi yönetmeye talipseniz bu konudaki değerlendirmelerinizin altyapısı, dayanağı, bilgi ve belgesi olmalı. Ne yazık ki Kılıçdaroğlu dün yaptığı değerlendirmelerle ülke yönetimine hiçbir zaman talip olamayacağını açık ve net bir şe-kilde ortaya koymuş oldu. Bu de-ğerlendirmelerinden dolayı özellikle tarım ile ilgili kılavuzla-rını mutlaka gözden geçirmesinde yarar var." diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun Sudan'da kiralanan tarım arazisine yönelik sözlerini hatırlatan Çelik, Sudan konusunun bir vizyon meselesi ol-duğunu söyledi. Birçok ülkenin, başka ülkelerden 202 milyon hek-tar tarım arazisi kiraladığına dik-kati çeken Çelik, "Dünya uzayda bitki üretimi ile meşgul olurken, sizin dünya coğrafyasındaki atıl arazilerin değerlendirilmesi nokta-sında bir görüşünüz yoksa vay ha-linize" değerlendirmesinde bu-lundu.

Çelik, bu geniş arazilerin özel sektör tarafından işletilmesi noktasında önümüzdeki dönemde çok yaygın ziyaretler gerçekleştire-ceklerinin altını çizerek, böylelikleözel sektörün Afrika'ya mührünü vuracağına ve üretim gerçekleştire-ceğine inandıklarını vurguladı. Öteyandan, Türkiye'deki bir karış top-rağın zayi edilmemesiyle ilgili ça-lışmalar yürüttüklerini dile getiren Çelik, "Önümüzdeki günlerde Tür-kiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) bir tasarı geliyor. Atıl du-rumdaki tarım arazilerinin, tapusu size ait olan ama ekip biçmediğiniz arazilerin ekilmesi ve kiralarının bankaya yatırılması ve böylelikle ülkedeki bütün bu durumdaki ara-zilerin değerlendirilmesiyle ilgili attığımız ve atacağımız adımlarla ilgili Sayın Kılıçdaroğlu'ndan des-tek bekliyorum." ifadesini kul-landı. Çelik, Sudan ile yapılan tarımsal iş birliği anlaşmasının 780 bin hektarlık bir alanın Türkiye özel sektörüne, 12 bin 500 hektar-lık arazinin de Türkiye Tarım İşlet-meleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) çeşitli imtiyazlarla tahsis edilmesini öngördüğüne işaret ede-rek, TBMM'de konunun Dışişleri Komisyonunda CHP'li muhalefet milletvekillerinin de katılımıyla görüşüldüğünü ve ittifak ile komis-yondan geçtiğini belirtti. Kılıçdaroğlu'nun, TBMM Genel Kuruluna katılan milletvekillerinin ittifakı ile geçen uluslararası anlaş-mayı tenkit ettiğini anlatan Çelik, "O zaman grubunuza sahip olun." dedi.


ŞUBAT 2018'DE YÜZDE  50 MAZOT DESTEĞİ  ÖDENECEK
Çelik, Kılıçdaroğlu'nun mazot desteklerine yönelik eleştiri-lerine de dikkati çekerek, mazot desteğinin ilk defa 2003 yılında AK Parti hükümeti tarafından sağ-landığını, bugüne kadar mazot ma-liyetinin yüzde 16'sının çiftçiye destek olarak verildiğini bildirdi. Mazot desteğinin ürün bazında yüzde 50 olarak verileceğini söyle-diklerini hatırlatan Çelik, "Bu ko-nudaki tarımsal desteklerin 2018'de verileceğini bilmeyecek kadar bilgi yoksunu bir ana muha-lefet partisi genel başkanı... Mazot desteği yüzde 50'dir, çiftçi bunu bi-liyor. Şubat 2018'de de yüzde 50mazot desteği ödenecek. Keşke bir çiftçiye sorsaydı, kılavuzlarına so-racağına. Çiftçi kardeşimiz 'Ben bu yıl ürünümü ektim, mazot deste-ğimi de şubat ayında yüzde 50 ola-rak alacağım" derdi." şeklinde konuştu.


HAYVAN İTHALATINI  MİNİMİZE EDECEK  ÇALIŞMALARIMIZI DEVREYE KOYDUK
Çelik, et ve besi ithalatının da bugünün meselesi olmadığını dile getirerek, 1969 yılında 90 bin
dolarlık et ithalatı, 560 bin dolarlık da canlı hayvan ithalatı gerçekleşti-rildiğini, yıllar itibarıyla söz ko-nusu ithalatın yapıldığını ifade etti.Milli Tarım Projesi çerçevesinde bu ithalata kademeli son vermek için projelerini uygulamaya koy-duklarını kaydeden Çelik, "Milli Tarım Projesi'nin hayvancılık aya-ğını harekete geçirmiş bulunuyo-ruz. Uygulamasını başlattığımız projelerle her yıl bu konudaki dışa bağımlılığımız daha da azalacak. Kademeli olarak 3-5 sene içeri-sinde hayvan ithalatı meselesini minimize edecek çalışmalarımızı devreye koymuş bulunuyoruz." dedi. Çelik, ithal edilen haziran ve temmuz ayında kesime hazır 240 bin baş hayvan bulunduğunu, yerli üretim de dikkate alındığında et ar-zında herhangi bir sorun olmadığını ifade etti.

ANKARA POLATLI HABER BAKAN FARUK ÇELİK MAZOT DESTEĞİ
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
TARIM İŞÇİLERİNİN KALDIĞI ÇADIR KENTLER BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞİYOR!
TARIM İŞÇİLERİNİN KALDIĞI ÇADIR KENTLER BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞİYOR!
Bayram Tatilinde Trafiğe Sıkı Denetim
Bayram Tatilinde Trafiğe Sıkı Denetim